قوانین – محیط زیست انسانی

۱ اصل پنجاهم قانون اساسی
۲ قانون جلوگیری از آلودگی هوا
۳  قانون خدمات آزمایشگاهی
۴ قانون مدیریت پسماندها
۵ از قانون برنامه چهارم
۶ از قانون برنامه سوم
۷ از قانون برنامه دوم
۸ از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )
۹ از قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
۱۰ از قانون تجدید تتشکیلات و تعیین وظایف سازمانها
۱۱ از قانون حفاظت و بهره وری از جنگلها
۱۲ از قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی
۱۳ از قانون تعیین تکلیف اراضی جنگلها و مراتع
۱۴ قانون حفظ کاربرد اراضی و باغها
۱۵ قانون حفظ نباتات
۱۶ قانون حفظ و گسترش فضاس سبز در شهرها
۱۷ قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی
۱۸ قانون اراضی مستحدث و ساحلی
۱۹ قانون حفظ و تثبیط کناره رودخانه ها
۲۰ ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
۲۱  قانون تسهیل و نوسازی صنایع
۲۲ قانون شعاع ۴۵ کیلومتری اصفهان
۲۳ تبصره ۳۰ قانون بودجه ۱۳۲۸
۲۴ از قانون متمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
۲۵ از قانون معادن
۲۶ قانون اصلاح بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۲۷ از قانون نفت
۲۸ از قانون شهرداریها
۲۹ قانون توزیع آب
۳۰ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلات
۳۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلات روستایی
۳۲ قانون حفاظت در برابر اشعه
۳۳ قانون شهر سازی و معماری
۳۴ قانون هماهنگی ترافیک کشور
۳۵ قانون کار
۳۶ قانون استاندارد
۳۷ قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی