قوچ اوریال نمادتنوع زیستی خراسان شمالی
مخصوصا گلیل

این حیوان زیبا باریشی سفید وشاخ حدودکامل تا ۶سانتیمترزیبایی خاص خودش رادارد

متاسفانه شکارچیان بی رویه میکننددرشکار

عکاس : مهدی خانلقی

متن : مهدی خانلقی