محل رهاسازی ماهی قرمز عید در شهرستان گرمه
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/photo_2018-04-01_20-51-50.jpg