استان خراسان شمالی شوقان ۳۷٫۳۴۶۹۹۲ ۵۶٫۸۹۴۸۳۶ {{coord|۳۷٫۳۴۶۹۹۲|N|۵۶٫۸۹۴۸۳۶|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی لوجلی ۳۷٫۶۰۴۶۱۹ ۵۷٫۸۵۷۸۲۵ {{coord|۳۷٫۶۰۴۶۱۹|N|۵۷٫۸۵۷۸۲۵|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی گرمه جاجرم ۳۶٫۹۵۰۰۰۸ ۵۶٫۳۷۹۳۰۳ {{coord|۳۶٫۹۵۰۰۰۸|N|۵۶٫۳۷۹۳۰۳|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی قاضی ۳۷٫۴۹۴۸۳۶ ۵۶٫۷۴۷۹۵ {{coord|۳۷٫۴۹۴۸۳۶|N|۵۶٫۷۴۷۹۵|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی حصارگرمخان ۳۷٫۵۱۶۰۱۹ ۵۷٫۴۸۵۳۱۴ {{coord|۳۷٫۵۱۶۰۱۹|N|۵۷٫۴۸۵۳۱۴|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی اسفراین ۳۷٫۰۷۱۳۶۹ ۵۷٫۵۰۶۳۵۶ {{coord|۳۷٫۰۷۱۳۶۹|N|۵۷٫۵۰۶۳۵۶|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی شیروان ۳۷٫۳۹۳۸۲۵ ۵۷٫۹۳۴۳۰۳ {{coord|۳۷٫۳۹۳۸۲۵|N|۵۷٫۹۳۴۳۰۳|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی فاروج ۳۷٫۲۳۰۹۲۵ ۵۸٫۲۱۷۹۰۶ {{coord|۳۷٫۲۳۰۹۲۵|N|۵۸٫۲۱۷۹۰۶|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی سنخواست ۳۷٫۰۹۹۶۱۹ ۵۶٫۸۴۹۴۳۶ {{coord|۳۷٫۰۹۹۶۱۹|N|۵۶٫۸۴۹۴۳۶|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی بجنورد ۳۷٫۴۷۲۰۳ ۵۷٫۳۳۱۷۳ {{coord|۳۷٫۴۷۲۰۳|N|۵۷٫۳۳۱۷۳|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی پیش قلعه ۳۷٫۶۵۰۴۴۲ ۵۷٫۰۰۱۵۵۳ {{coord|۳۷٫۶۵۰۴۴۲|N|۵۷٫۰۰۱۵۵۳|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی درق ۳۶٫۹۸۱۵۷۵ ۵۶٫۲۱۸۸۸۳ {{coord|۳۶٫۹۸۱۵۷۵|N|۵۶٫۲۱۸۸۸۳|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی راز ۳۷٫۹۳۳۷۲۵ ۵۷٫۱۱۱۳۴۲ {{coord|۳۷٫۹۳۳۷۲۵|N|۵۷٫۱۱۱۳۴۲|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی آشخانه ۳۷٫۵۶۱۳۷۵ ۵۶٫۹۲۳۰۰۳ {{coord|۳۷٫۵۶۱۳۷۵|N|۵۶٫۹۲۳۰۰۳|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی صفی‌آباد ۳۲٫۲۶۵۱۶۹ ۴۸٫۴۱۸۰۵ {{coord|۳۲٫۲۶۵۱۶۹|N|۴۸٫۴۱۸۰۵|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی صفی‌آباد ۳۶٫۶۹۵۵۷۲ ۵۷٫۹۲۹۷۹۷ {{coord|۳۶٫۶۹۵۵۷۲|N|۵۷٫۹۲۹۷۹۷|E|display=inline}}