مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
 

 • پارکهای ملی خراسان شمالی

  • ضامن آهو
  • ساریگل
  • سالوک

 

 • اثار طبیعی ملی خراسان شمالی

  • سرو قره باغ
  • صنوبر شیروان
  • ارس سرانی

 

 • پناهگاه حیات وحش خراسان شمالی

 • میاندشت جاجرم

 

 • مناطق حفاظت شده خراسان شمالی

  • سالوک
  • سرانی
  • ساریگل
  • قرخود