اثار طبیعی ملی خراسان شمالی

آثار طبیعی ملی خراسان شمالی(ثبت شده)

  • سرو قره باغ
  • صنوبر شیروان
  • ارس سرانی