منطقه حفاظت شده سالوک اسفراین قدیما
 
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-Old-Isfarayen-18.jpg