نجات عقاب توسط جوان رازی
مهدی ساجدی عقابی که در جلگه راز دچار بیماری شده بود به منابع طبیعی راز تحویل داد.
منبع:دوستداران طبیعت رازوجرگلان
حافظان محیط زیست خراسان شمالی
http://s8.picofile.com/file/8308454950/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D8%B1%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86.jpg