http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg
نازلی حیدرزاده- ۷۰ درصد اعتبار جبران خسارت حوادث طبیعی در استان پرداخت نشد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: از اعتبار ۲۲ میلیارد تومانی جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی سال ۹۵ فقط ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تأمین شد. «عظیمی» افزود: اعتبار ۲۲ میلیارد تومانی جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی در سال گذشته مصوب شد اما پایان سال نقدینگی آن تأمین نشد و امسال به طور مجدد همان مصوبه تصویب شد.وی با بیان این که برای بقیه تخصیص این اعتبار تا پایان سال فرصت باقی است، گفت: میزان اعتباری که تأمین شده بر اساس ضرایب خسارتی است که به شهرستان ها وارد و طبق توزیع جغرافیایی انجام شده است.وی ادامه داد: امکان جبران خسارت ناشی از سرمازدگی در بخش کشاورزی شامل باغی، زراعی و دامی فقط از کانال بیمه صندوق کشاورزی امکان پذیر است.
خراسان شمالی