همایش بیست و دوم
  آرامستان امام زاده حمزه رضا
۲۱ مهر ۹۶
طنین پاکبانان شیروان
http://s8.picofile.com/file/8308966892/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_1_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8308966934/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_2_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8308966968/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_3_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8308967034/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_4_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8308967076/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_5_.jpg