همایش بیست و نهم طنین پاکبانان شیروانی- مسیر ورودی روستای گردشگری زوارم
دهم آذر۹۶
طنین_پاکبانان_شیروان
هر_شهروند_یک_پاکبان
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg