در کوچه ایام زمان گام شمایید…..
همایش نوزدهم
میدان شهدا تا پارک فرهنگ
۲۴ شهریور ۹۶
طنین پاکبانان شیروان
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/09/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B9-%DB%B1%DB%B6_%DB%B2%DB%B3-%DB%B1%DB%B7-%DB%B3%DB%B8.jpg