مدیر اجرایی پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی گفت: امسال گستره پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن در این استان به ۲۲۶ هزار هکتار افزایش یافت.

احمد یزدانی یکشنبه در گفت و گو با ایرنا گستره این طرح را قبلا ۱۲۶ هزار هکتار در اسفراین عنوان و اظهار کرد: هم اکنون با اضافه شدن گرمه و جاجرم گستره پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن در این استان ۱۰۰ هزار هکتار افزایش یافته است.
وی شروع اجرای پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن در این استان را سال ۹۳ در اسفراین در گستره ۱۲۶ هزار هکتار با ۲۸ روستا و نقاط سکونتگاهی و ۶ هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت ذکر کرد.
یزدانی با اشاره به اضافه شدن گرمه و جاجرم به سایت ترسیب کربن افزود: اهداف پروژه در گرمه رشد شاخص GDP (تولید ناخالص داخلی)، کاهش CO2موجود در جو از طریق افزایش پوشش گیاهی مراتع، اکوسیستم های مرتعی قابلیت بالایی درترسیب کربن دارند، چرا که نیمی از خشکی های کره زمین را در برگرفته اند و ذخیره کربن آنها ۱۰% کل ذخایر کربن بیوماس اکوسیستم های خاکی و۳۰% کل کربن آلی خاک را تشکیل می دهد.
مدیر اجرایی پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی گفت: همچنین افزایش تولید، بهبود حاصلخیزی خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و جلوگیری از فرسایش آبی و بادی و رشد شاخص توسعه انسانی HDI ( درآمد- سلامت و آموزش) از دیگر اهداف این طرح در گرمه است.
یزدانی کاهش سطح فقرو محرومیت،کاهش مهاجرت و برگشت مهاجرین به روستا، اشتغال زایی،کاهش میزان بیابانی شدن با اجرای طرح های نهال کاری و منابع طبیعی، توانمندسازی وافزایش مشارکت جوامع محلی، توسعه در بخش های زیرساختی و طبیعی با مشارکت مردم و ارتقا سرمایه اجتماعی و انسانی را از اهداف این طرح در اسفراین برشمرد.
پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی از سال ۹۳ در گستره ۱۲۶ هزار هکتار با ۶ هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت و ۲۸ نقطه روستایی و سکونتگاهی با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی به نمایندگی از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، استانداری و دفتر عمران سازمان ملل(UNDP) در منطقه گورپان شهرستان اسفراین اجرا شد.

منبع :»»  http://www.irna.ir/nkhorasan/fa/News/82688778