پاکسازی آرامستان شیروان توسط گروه طنین پاکبانان شیروانی
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg