پاکسازی جاده شهرک فرهنگیان به مناسبت هفته زمین پاک
با اهتمام شهروندان دوستدار طبیعت ،سازمان مدیریت پسماند وسمن پیوند.
۱۳۹۷/۰۲/۰۶
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF.jpg