پاکسازی طبیعت با همکاری کارکنان منابع طبیعی،هلال احمر و مردم درروستای چمن بید خراسان شمالی
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C2.jpg