پاکسازی پارک باباامان توسط دانش آموزان دبستان معراج انذیشه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی و سازمان پسماند شهرداری بجنورد
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.jpg
 
 
 
منبع :» اوریال نیوز