پس از باران در منطقه گلیل شیروان پاییز ۹۸

عکاس: مهدی خانلقی

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/11/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%B9%DB%B8-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C.jpg