چک سیبری

عکاس: مهدی خانلقی (موسس تشکل زیست محیطی نور شیروان)

این پرنده زیستگاهش درگلیل است ازمخدودپرنده ای است میشه دید

این پرنده جای سردسیرومناسبی برای خودانتخاب میکند

باعکاسی ازین مخلوقات لذت ببرید

عکاس و نگارنده: خانلقی