سطح آب های زیر زمینی جاجرم در ۱۰سال اخیر ۱٫۵متر کاهش یافت. «محبی» فرماندار جاجرم با بیان این که این شهرستان جزو دشت های ممنوعه است و روز به روز میزان افت آب های زیر زمینی در آن کاهش می یابد در جلسه آموزشی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) افزود: یکی از مشکلات جاجرم آگاهی نداشتن از چگونگی کاربرد آب و استفاده از آن در حوزه کشاورزی است.«جلالی» مدیرکل هواشناسی استان هم گفت: در خراسان شمالی ایستگاه های متعدد هواشناسی وجود دارد و ایستگاه جاجرم یکی از این ایستگاه هاست که به عنوان ایستگاه  اصلی محسوب می شود.   سطح آب های زیر زمینی جاجرم در ۱۰سال اخیر ۱٫۵متر کاهش یافت. «محبی» فرماندار جاجرم با بیان این که این شهرستان جزو دشت های ممنوعه است و روز به روز میزان افت آب های زیر زمینی در آن کاهش می یابد در جلسه آموزشی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) افزود: یکی از مشکلات جاجرم آگاهی نداشتن از چگونگی کاربرد آب و استفاده از آن در حوزه کشاورزی است.«جلالی» مدیرکل هواشناسی استان هم گفت: در خراسان شمالی ایستگاه های متعدد هواشناسی وجود دارد و ایستگاه جاجرم یکی از این ایستگاه هاست که به عنوان ایستگاه  اصلی محسوب می شود.
روزنامه خراسان شمالی