تنوع زیستی خراسان شمالی
کاکایی سرسیاه بزرگ/دریاچه مصنوعی گرمه
? حسن نجاری اول
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg