http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg

نجفیان- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از عملیات پاک سازی منطقه حفاظت شده ساریگل از متخلفان برداشت ماده معدنی از آلبلاغ و کشف و ضبط تجهیزات و امکانات مرتبط با برداشت آن خبر داد.«مطهری» با اشاره به این که این عملیات با همکاری محیط بانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان و همراهی قرقبانان منابع طبیعی و فرماندهی انتظامی اسفراین انجام شد، افزود: در این عملیات برداشت کنندگان غیر مجاز از معدن، منطقه را ترک کردند و امکانات، تجهیزات و ادوات برداشت غیر مجاز کشف و ضبط شد.وی همچنین از برخورد قاطع با متخلفان برداشت غیر مجاز از این معدن واقع در منطقه حفاظت شده ساریگل خبر داد و افزود: ادوات، امکانات و تجهیزات کشف شده مرتبط با برداشت غیر مجاز از معدن برای هر گونه تصمیم و اقدام قانونی تحویل مراجع قضایی داده می شود. جاجرم-معینی