علوی- متوسط کسری مخازن سدهای استان سالانه ۷۰ میلیون متر مکعب است.
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D8%B3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88.jpg
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی  آب منطقه ای خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: بیشترین میزان کسری مخزن با حدود یک میلیارد متر مکعب در دشت اسفراین مربوط به ۳ دهه اخیر است.«واسطه» درباره حجم ذخایر سدهای استان نیز اعلام کرد: در حال حاضر حجم ذخایر سدها حدود ۵۳ میلیون متر مکعب و این در حالی است که حجم ذخایر سدها در سال گذشته حدود ۶۵ میلیون متر مکعب بود.وی  با اشاره به این که در شهرستان های اسفراین و شیروان با کمبود آب مواجه هستیم، اظهارکرد: حدود ۳۰ میلیون متر مکعب در ۲ سد این شهرستان ها با کمبود آب مواجه هستیم.به گفته وی، سدهای شیروان، اسفراین و چری نیز با کمبود و کسری مخزن مواجه هستند.وی متوسط میزان افت سطح آب زیرزمینی استان را حدود ۴۰ سانتی متر در سال برشمرد و افزود: در مجموع ۲ میلیارد متر مکعب کسری مخزن در ۲ دهه اخیر در آبخوان های استان رخ داده است.