کوهنورد حامی محیط زیست با قرار دادن بطریهای آب در مسیر سایر کوهنوردان در شیرکوه شیروان  آنها را تشویق به آبیاری درختان می کند
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/photo_2017-11-18_18-14-51.jpg