گرازهای وحشی اطراف روستای فتح آباد اسفراین  ارسالی از محمد خانی به برنامه سلام آبادی
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B8_%DB%B2%DB%B1-%DB%B4%DB%B4-%DB%B4%DB%B2.jpg