گشت و کنترل محیط بانان در مناطق آزاد شهرستان فاروج
منبع :» اوریال نیوز
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AC.jpg