گشت و کنترل و نظافت آبشخورهای پارک ملی ساریگل توسط محیطبانان زحمتکش پارک.
منبع :»  https://t.me/urialnews
 
http://s9.picofile.com/file/8307613818/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpg