گوشه ای از اقدامات مسئولین و محیط بانان زحمتکش پارک ملی سالوک
در جهت جلوگیری از سرایت بیماری  pprو گسترش آن در منطقه:L
۱)  ساخت حوضچه ضدعفونی در مدخل ورودی سرمحیطبانی پارک ملی سالوک توسط نیروهای یگان حفاظت پارک
۲) ضد عفونی آبشخورهای پارک ملی سالوک
۳) عملیات ضدعفونی و آهڪ پاشی اطراف آبشخورهای پارڪ ملی ساریگل جهت پیشگیری از سرایت بیماری از حیات وحش پارک ملی سالوک، محیطبانان پارک ملی ساریگل آبشخورهای منطقه را ضدعفونی کردند
۴) محیطبانان پارک ملی سالوک یک راس بره میش وحشی بیمار را زنده گیری کرده و جهت درمان به اداره حفاظت محیط زیست اسفراین منتقل نمودند
۵) و….
http://s8.picofile.com/file/8308452734/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D9%BE%DB%8C_%D9%BE%DB%8C_%D8%A2%D8%B1.png
http://s9.picofile.com/file/8308451976/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9.png
منبع :» اوریال نیوز و سایر سایت های خبری