یکی از شهروندان حامی محیط زیست یک بهله دلیجه مصدوم را به اداره حفاظت محیط زیست اسفراین تحویل داد
:» اوریال نیوز
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg