یکی از لذت های  شغل محیط بانی علاوه بر مشاهده انواع وحوش، تصویر برداری از وحوش و مناظر طبیعی است
“با آرزوی سلامت و موفقیت برای محیط بانان استان”
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%B0%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%B4%D8%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg
 
منبع : اوریال نیوز