رییس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین:
یک بهله عقاب طلایی پس از مراقبت های اولیه و معاینات دامپزشکی در طبیعت رها سازی شد.اوریال نیوز
حافظان محیط زیست خراسان شمالی
@nkhorasanir2
 
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B0-%DB%B0%DB%B5-%DB%B4%DB%B0.jpg