کشف و ضبط محموله چوب غیر مجاز در شهرستان مانه و سملقان
با هوشیاری ماموران یگان حفاظت شهرستان مانه و سملقان محوله چوبی که بدون مجوز و در شب و در یکی از روستاهای بخش مرکزی قطع و بارگیری شده بود با حضورسریع فرمانده یگان حفاظت شهرستان ومامور منطقه وسیله نقلیه توقیف، به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هدایت و چوب آلات مکشوفه ضبط گردید. پس از شناسایی متخلفین، پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال گردید.

منبع: روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی(سروش)