?اردوی علمی- تفریحی پایه‌های پنجم دبستان سما شیروان وجمع آوری زباله های مسیر اردو
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg