طرح ملی نهضت سبز با همکاری تشکل زیست محیطی نورشیروان در روز پنج شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸ اجرا شد

خانلقی مدیرعامل تشکل زیست محیطی نورشیروان گفت طرح ملی جنگل کاری درسراسرکشوروشهرستان شیروان انجام میشود
جنگل کاری اقتصادی راهی برای حفاظت از منابع طبیعی و بهبود معیشت جوامع روستایی است. در این راستا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری وشهرداری شیروان وتشکل مردمی نورشیروان نیز مشارکت دارند.خانلقی با اشاره به اجرای طرح جنگل‌کاری اقتصادی گفت: بخشی از اراضی شهرستان شیروان جنگل‌کاری اقتصادی انجام میشود
وی سیاست های سازمان جنگلها را  بر مبنای حفاظت از سرمایه های ملی و مشارکت های مردمی دانست و بیان کرد: تخصیص زمین، تامین نهاده های بذر و نهال از وظایف اداره کل منابع طبیعی و تامین هزینه های اجرایی بر عهده مردم بصورت مشارکتی میباشد
خانلقی با بیان اینکه گونه های درختی مورد کاشت، بایستی از نوع جنگلی و الزاماً بومی، اقتصادی و چند منظوره باشد افزود: در این طرح با تلفیق عوامل اکولوژیکی ، فاکتورهای اقلیمی، خاک، شناسایی مناطق مناسب، تعیین گونه و اجرای نقشه،روش های کاشت متناسب با وضعیت هر منطقه تعیین و سپس اقدام به کاشت می شود