آیا اندیشیده اید ؟!

حیوانات هم فرزندانی دارند که چشم به راه برگشت آنها هستند؟

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/11/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg