به مناسبت روز جهانی کودک برنامه ای با همکاری شهرداری شیروان در پارک صیاد شیرازی برگزار شد نقاشی روی پارچه سرود و….. با درب بطری بازیافتی روی زمین روز جهانی کودک نوشته شد
ودر پایان مراسم بچه‌ها به گلخانه شهرداری که در پارک صیاد هست رفتند و برای نه گفتن به سبزه نوروز در گلدانهای اهدا شده لز طرف شهرداری بذر گل کاشتن برای نه گفتن به سبزه نوروز ، ودانش آموزان اسم خود را روی این گلدانها نوشتند توسط پرسنل شهرداری پرورش یافته وقبل نوروز به دانش آموزان اهداء میشود