اجرای طرح نهالکاری همگانی در شهرستان اسفراین
طرح نهضت سبز و نهالکاری همگانی با شعار نهالکاری همگانی برای ایرانی سبز با حضور مسئولین، دانش آموزان، تشکلهای مردم نهاد و دوستداران طبیعت در شهرستان اسفراین برگزار گردید.