یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مانه و سملقان نسب به بذرپاشی ۲۳ هکتار از اراضی خلع ید شده پلاک سفید دالی با بذور گونه های مرتعی اقدام نموده است.

منبع: کانال روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری