کاروان جشن عاطفه های مجتمع آموزشی سما با رنگ و بوی محیط زیستی

از طرف دانش اموزان مجتمع سما به دانش اموزان دو مدرسه در یک روستا در راستای هدف مدارس محیط زیستی ظرف غذای دائمی و بطری اب دائمی و برخی اقلام تحصیلی دیگر اهداء شد.