طی گشت و کنترل زیستگاه های آزاد شهرستان شیروان دو نفر متخلف در حین صید غیر مجاز پرندگان دستگیر شدند.
از این‌متخلفین سه قطعه سهره طلایی و سایر ادوات صید غیر مجاز کشف و ضبط گردید.

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg