صدیقی- طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور «مهدی اله پور» به عنوان سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی منصوب شد. طی ۶ سال گذشته «مطهری» به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی فعالیت می کرد. گفتنی است: سرپرست جدید قبل از این معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بود.

صدیقی-روزنامه خراسان