رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اسفراین از رفع تصرف ۱۳۳ هکتار از اراضی ملی در قالب ۵۶ فقره پرونده تخریب و تصرف با رسیدگی و صدور حکم در مرجع قضایی طی امسال خبر داد. به گفته «علی خضری»، گستره اراضی ملی اسفراین ۴۰۰ هزار هکتار است که کمبود شدید نیروی حفاظتی متناسب با وسعت آن احساس می شود.وی با اشاره به این که میانگین کشوری عرصه های تحت حفاظت برای هر نیروی قرقبان بین ۱۰ تا ۱۵ هکتار است، اظهار کرد: در این شهرستان هر نیرو وظیفه حفاظت و حراست از ۸۰ هزار هکتار را عهده دار است و تامین نیروی انسانی دقت نظر متولیان را می طلبد.