در خصوص حکم جایگزین  فردی که اقدام به تخریب  یک هکتار از اراضی ملی نموده بود، قاضی شعبه ۱۰۱ دادگستری شهرستان فاروج به استناد ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی متهم را به کاشت ۵۰۰اصله درخت جنگلی در عرصه مورد تخریب محکوم نمود.

منبع :»
http://khorasanshomali.frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=55668