دود زباله سوزی در چشم کوهنوردان

ساعت ۵  صبح جمعه دو هفته گذشته برای استفاده از هوای پاک و سالم کوه باباموسی به همراه دوستان عازم پارک جاوید شدیم و پس از پیاده شدن از خودرو به امید هوای تازه به دل کوه زدیم. در ابتدای مسیر بوی نامطبوعی را احساس کردیم ولی گفتیم شاید مربوط به محوطه پارک جاوید باشد. چشم تان روز بد نبیند هر چه جلوتر می رفتیم بوی تعفن ناشی از زباله در فضای کوهستان زیادتر می شد و هر چه ارتفاع می گرفتیم بوی تعفن بیشتر می شد به طوری که خیلی از کوهنوردان، عطای باباموسی را به لقای آن بخشیدند و برگشتند. ما که بخش زیادی از مسیر را طی کرده بودیم به امید این که در قله خبری از بوی زباله نباشد به سرعت حرکت کردیم ولی متاسفانه تا خود تابلوها بوی زباله سوزی می آمد و کام همه را تلخ کرد. از آن جایی که باباموسی از دیرباز مقصد کوهنوردی خانوادگی شهروندان بجنوردی بوده است و به امید شروع یک جمعه مفرح معمولاً خانواده ها همراه با بچه های شان به باباموسی می روند و از آن جا به مقصد باباامان حرکت می کنند چرا باید در جمعه شهرداری مبادرت به زباله سوزی کند؟ مگر نه این است که شهرداری باید فضای سالمی را برای نشاط جوانان و خانواده ها فراهم کند و گذشته از این چرا باید محل زباله سوزی آن جا انتخاب شود که کام ورزشکاران را تلخ کند؟ از اعضای محترم شورای شهر به ویژه کمیسیون فرهنگی، ورزشی و همچنین شهردار محترم و مسئولان استان خواهشمندیم فکری به حال این قضیه کنند و هر چه زودتر تنها مجموعه کوهنوردی نزدیک به بجنورد را از شر زباله ها راحت کنند.
یک دوستدار محیط زیست
نگارش در روزنامه خراسان