دعوت از دانش آموزان مدارس شیروان در جشن تفکیک از مبدا جهت آموزش و همکاری در اجرای این طرح

http://s7.picofile.com/file/8379912892/%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B34.jpg

http://s6.picofile.com/file/8379912842/%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.jpg

جهت اجرای طرح تفکیک از مبدا  با همکاری شهرداری، سازمان بازیافت و آموزش و پرورش شهرستان شیروان سطل های مخصوص تفکیک زباله به ۱۵ مدرسه شهرستان تحویل داده شد تا شروع  طرح با آموزش و همکاری دانش آموزان آغاز شود.

http://s6.picofile.com/file/8379913018/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A71.jpg

در حاشیه ی این جشن  که با مشارکت و حضور فعال دانش آموزان دبستانی همراه بود نمایشگاه کاردستی با وسایل بازیافتی و دور ریختنی دانش آموزان برگزار گردید.

http://s7.picofile.com/file/8379912868/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C2.jpg

برای نه گفتن به ظروف یکبار مصرف از کیسه های پارچه ای در جشن تفکیک زباله از مبدأ استفاده شد

http://s6.picofile.com/file/8379912834/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%87_%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81_%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%AF.jpg

با سپاس از مربی و مدرس بهداشت شهرستان شیروان سرکار خانم چکامیفر