آبشخور و مرمت چشمه در روستای تازه قلعه و حسن آباد از پروژه های صندوق توسعه ملی شهرستان مانه و سملقان در سال ۹۸