مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: از اواخر شهریور ماه امسال تاکنون ۷ هزار تن از بذور مختلف غلات در این استان ضدعفونی شده است.

محمد رضایی یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه برای این میزان ۵ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم سم استفاده شده است اظهار کرد: با توجه به اینکه خیلی از عوامل بیماری زای گیاهی روی بذرها پایداری دارند و خسارت می زنند به این دلیل ضدعفونی بذور غلات انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه در سال زراعی گذشته ۸۰ درصد بذور کاشته شده گندم و جو تحت پوشش سم قرار گرفت گفت: به کشاورزان توصیه می شود با توجه به اینکه قیمت ضدعفونی بذر در هر هکتار پایین و کیلویی ۴۰ یا ۵۰ هزار ریال است از بذوری استفاده کنند که سالم و تمیز باشد و با بذور خود مصرفی سموم را انجام دهند.
رضایی از بازدید اماکن سن گندم در این استان خبر داد و افزود: با توجه به بازدیدی که در ارتفاعات آخر داغ بجنورد و کشانک مانه وسملقان صورت گرفته هم اکنون وضعیت سن حالت صغیانی ندارد و حالت نرمال دارد که در مقایسه با سال گذشته خوب است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در این راستا باید دید اثرات سرما روی آن چه طور خواهد بود که نتیجه نهایی آن اسفند ماه مشخص خواهد شد.
خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این سطح حدود ۴۰ هزار هکتار باغ و مابقی زراعت است.

منبع »» ایرنا