با توجه به خشکیدگی تعدادی از درختان چنار منطقه قسطی شهرستان مانه و سملقان بر اثر بیماری و بازدید صورت گرفته همکاران و تصمیم اداره حفاظت و حمایت بر قطع درختان بیمار و خروج عامل بیماری زا از منطقه، یگان حفاظت شهرستان مانه و سملقان نسبت به انجام برش بهداشتی مذکور اقدام نمود