مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: هم اینک ۳۷.۸۵ میلیون متر مکعب آب در پشت سدهای استان ذخیره است و ۸۳.۳ درصد از مخازن سدها خالی است.

سیدابراهیم علوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: میزان آب موجود در مخازن سدهای استان در اواخر سال آبی ۹۶-۹۵، ۵۱.۵۸ میلیون مترمکعب بود که این رقم در سال آبی سپری شده ۲۶.۶ درصد کاهش یافت.
وی افزود: میزان وروی آب به سدهای استان در سال آبی گذشته در مقایسه با سال آبی ماقبل آن با ۳۴.۶ درصد کاهش از ۷۷.۴ میلیون مترمتکعب به ۵۰.۶ میلیون مترمکعب رسید.
وی خاطرنشان کرد: میزان خروجی آب از سدهای استان هم در سال آبی گذشته نسبت به سال آبی ماقبل، با ۳۲.۳ درصد کاهش از ۸۷.۶ میلیون مترمکعب به حدود ۶۰ میلیون مترمکعب رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با اشاره به اینکه در پایان سال آبی گذشته تنها ۱۶.۷ درصد از حجم ۲۲۶.۳۵ میلیون مترمکعبی مخازن سدهای استان پر شد، گفت: اکنون سد شیرین دره، بهترین شرایط آبی را در بین سدهای استان دارد.
علوی تصریح کرد: شیرین دره ۶۵.۵ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد که اکنون ۵۱.۷ درصد از حجم مخزن این سد پر است.
وی با بیان اینکه میزان آب ورودی سد شیرین دره در سال آبی گذشته ۱۳.۹ درصد کاهش داشته، گفت: در سال آبی گذشته ۳۳.۱ میلیون مترمکعب آب وارد این سد شده که این رقم در سال آبی پیش از آن ۳۸.۵ میلیون مترمکعب ثبت شده است.
وی با اشاره به کاهش ۶.۴ درصدی میزان آب خارج شده از سد شیرین دره، گفت: سال آبی گذشته ۳۹.۴ میلیون مترمکعب آب از این سد خارج شده که این رقم در سال آبی ماقبل ۴۲.۱۵ میلیون مترمکعب گزارش شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: اکنون سد بارزو در شیروان خشک شده و تنها ۸ دهم درصد از مخزن سد اسفراین آب دارد.
در استان خراسان شمالی ۶ سد شامل شیرین دره در مانه و سملقان، بارزو و گلول در شیروان، بیدواز در اسفراین، چری در فاروج و غلامان در راز و جرگلان در حال بهره برداری است.

ایرنا