نقشه پراکندگی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان خراسان شمالی

این مناطق شامل:

۱) اثر طبیعی ملی ارس سرانی

۲) اثر طبیعی ملی سرو قره باغ(روستای باغان)

۳) اثر طبیعی ملی صنوبر شیروان

۴)پارک ملی سالوک

۵) پارک ملی ساریگل

۶) پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم

۷) منطقه حفاظت شده قرخود

۸) منطقه حفاظت شده ساریگل

۹) منطقه حفاظت شده سرانی (معروف به گلیل و سرانی)

۱۰) منطقه حفاظت شده سالوک

۱۱) منطقه حفاظت شده قرچغه

۱۲) منطقه شکارممنوع تخت ایران

۱۳) منطقه شکارممنوع تخت شاه جهان

۱۴) منطقه شکار ممنوع درکش و هاور

۱۵) محدوده ۷ کیلومتری مرز بین المللی استان

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/10/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg